Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Ajaton totuus.

 • Ihmisen totuus
  Ihmisen totuus

Ajaton totuus on olemassa.

Tarkoitan tässä sitä että on olemassa paljon asioita mikä on ollut ja on yhä voimassa riippumatta miten pitkälle maapallo kulkee eteenpäin ajassa. olipa se 100 vuotta, 1000, 2000 tai 5000 vuotta. Samat totuudet ovat yhä voimassa.   

Ajatonta totuutta tässä mielessä voi verrata vaikkapa ihmisen fyysiseen rakenteeseen.

Ihmisen fyysisellä rakenteella on ulkomuoto, ulkomuotoa katsoen ihmiset näyttävät olevan monenlaisia. On monen kokoista, muotoista, ikäistä ja värisiä ihmisiä.

Voisiko ihminen ajatella ihmisten ulkomuodon perusteella mitä ihmisen sisällä on?

Ilman henkilön tuntemista tai tieteellistä tietoa ihmisestä, sitten saattaa olla että ihminen voisi ajatella ihmisiin perustuvia asioita ihmisten ulkomuodon tai ilmiön perusteella.

Ihmiskeho.   

Ihmiskeho on se koko ihmisen rakenne mikä käsittää pään, kaulan, runko (joka sisältää rintakehän ja vatsa), käsivarret ja kädet, jalat ja jalat. Jokainen ruumiinosa koostuu erilaisten solujen, perusyksikkö elämän.

Täysin kehittynyt ihminen arvioitu elimistön solujen keskimäärä on annettu olevan 37,200,000,000,000.

Ihmiskehon tutkimukseen liittyy anatomia ja fysiologia.

 Fysiologia keskittyy järjestelmiin ja niiden elinten ihmiskehon ja niiden toiminnot. Monet järjestelmät ja mekanismit ovat vuorovaikutuksessa säilyttämiseksi homeostoaasiin.

Ihmisen elimistö järjestelmät.

 • verenkierto järjestelmä
 • ruoansulatus järjestelmä
 • hormonitoiminta järjestelmä
 • immuuni järjestelmä
 • Iho, hiukset ja kynnet järjestelmä
 • imuneste järjestelmä
 • luuston elimistö järjestelmä
 • hermoston järjestelmä
 • munuaisten / virtsa järjestelmä
 • sukuelin järjestelmä
 • hengitys järjestelmä

Ajaton totuus, tässä mielessä voisi sanoa että ihmiset olivat rakenteeltaan samanlaisia 100 tai 2000 vuotta sitten kuin ne ovat tänäpäivänä. Ihmisten ihmiskehon sisällä oli ne samat 11 elin järjestelmää mitä ihmisissä on tänä päivänä.  Ruoka ja ravinto on ollut keskeinen asia ihmisten elämässä kautta historian.  

Ihmiset ajassa taaksepäin olivat hyvin tietoisia sille yhteydelle mikä on ruoalla ja ihmisen terveyden välillä. Syömällä terveellistä ruokaa siitä saa energiaa, hyvin vointia ja kasvu voimaa. Ihmiset ovat alusta lähtien kokeneet ja tietäneet sen, samalla tavalla eläimet tietävät sen, se on luonnollinen aisti ihmisissä ja eläimissä etsiä ravintoa, syödä ja juoda. Ihminen on historiassa seurannut eläimiä ja huomannut että eläimet etsivät ruokaa, ja eläimet käyttävät paljon aikaa ruoan syömisessä. Ruoka on ollut suuri palkinto elämässä, ilman ruokaa ihmiset ja eläimet kuolevat nälkään.

Ihmisen psykologia.

Ihmisen psykolokia on se neljä osa ihmisen kokonaisuudesta.

 1. Ihmisenkeho
 2. Ihmisen elimistö järjestelmät
 3. Äly / järki / aivot
 4. Psykologia
 5. Ihmisen henkinen olento

 Psykologit tutkia käsitteitä kuten:

 • kognition
 • huomio kyky
 • tunteet
 • älykkyys
 • motivaatio
 • persoonallisuus
 • käyttäytyminen
 • ihmissuhteet

Teoreettinen määritelmä.

"Teoreettinen (tai käsitteellinen) määritelmä on abstrakti käsite, joka määrittelee termin akateemisella alalla. Ilman väärentämällä toimivaa määritelmää, käsitteelliset määritelmät olettavat sekä tiedon ja teorioitten hyväksynnän, josta se riippuu. Hypoteettinen rakenne voi toimia teoreettisena määritelmänä, niin voi myös edelletty määritelmä".

"Teoreettinen määritelmä on ehdotettu tapa ajatella mahdollisesti liittyvistä tapahtumista.  Todellakin, teoreettiset määritelmät sisältävät sisään rakennettuja teorioita; niitä ei voida yksinkertaisesti pienentää kuvaamalla joukko seurattuja havaintoja".

"Määritelmä voi sisältää implisiittinen induktio ja deduktiivisia seurauksia, jotka ovat osa teoriaa.  Teoreettinen määritelmä termi voi muuttua, ajan kautta, jotka perustuvat menetelmiin kentällä mitkä loivat sen". Wiki.

Motivaatio.

”Motivaatio on teoreettinen käsite, jota käytetään selittämään käyttäytymistä. Se edustaa syytä ihmisten toiminnan, toiveet ja tarpeet. Motivaatio voidaan myös määritellä suunta käyttäytymiselle, tai mikä aiheuttaa henkilön haluta toistaa käyttäytymistä ja päinvastoin.  Motiivi on mitä kehottaa henkilön toimimaan tietyllä tavalla, tai ainakin kehittää kaltevuutta erityiselle käyttäytymiselle”.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Motivation

Totuus

Totuus jolla ei ole alkua tai loppua: ikuinen: ei rajoitu tiettyyn aikaan tai päivämäärän. 

Riippumaton ajasta; ikuinen: ajaton taistelu hyvän ja pahan välillä.  

Fysiikka.

"Fysiikka (m.kreik. φύσις, fysis eli luonto) on ainetta, energiaa ja perusluonteisia luonnonlakeja tutkiva tiede".

"Fysiikka pyrkii löytämään luonnosta lainalaisuuksia, joita voidaan kuvata matemaattisesti ja koetella kokeellisesti. Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kaikkeutta käsitellen aineen, energian, avaruuden ja ajan käyttäytymistä, perusvuorovaikutuksia ja näiden muodostamia kokonaisuuksia. Tämän vuoksi fysiikkaa voidaan pitää perustavanlaatuisena tieteenä, johon muun muassa kemian, maatieteiden, biologian ja muiden luonnontieteiden ”ydintietämys” pohjautuu.[2] Fysiikan tutkijoita nimitetään fyysikoiksi".

"Kaikki luonnonlait kuuluvat fysiikan aihealueeseen. Fysiikan tutkimuskohteisiin kuuluvat painovoima, sähkömagnetismi, heikko vuorovaikutus ja vahva vuorovaikutus. Fysiikka on kokeellinen ja eksakti luonnontiede. Kokeellisuus eli empiirisyys tarkoittaa sitä, että luonnonilmiöitä koskevat havainnot ja mittaukset ovat kaiken fysikaalisen tiedon pohja. Fysikaalinen tieto on aina kokeellisesti koeteltua. Eksaktisuus merkitsee, että fysiikan tulokset pyritään ilmaisemaan matemaattisessa muodossa ilmiön havaittuja säännönmukaisuuksia esittävinä lakeina, joiden avulla voidaan tehdä ilmiötä koskevia kvantitatiivisia ennusteita. Fysiikkaa sovelletaan muiden muassa koneissa ja teollisuudessa".

https://fi.wikipedia.org/wiki/Fysiikka

Delusion.

Delusion (ajatusharha) on uskomus mitä yksilö pitää vahvasti vakuuttuneesti kiinni omassa mielessä, huolimatta sille mitä ulkopuoliset todistavat olevan totta. Ylivoimainen näyttö todisteet asian todellisesta sisällöstä.

"Patologian näkökulmasta, se eroaa uskomuksesta mikä perustuu väärään tai puutteellisiin tietoihin, valemuisto, dogmi, illuusio, tai muita ihmisen havaintokykyyn liittyviä vaikutuksia".

"Ajatusharhat esiintyvät tyypillisesti yhteydessä neurologisten tai psyykkinen sairaus, vaikka ne eivät ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tautiin ja ovat todettu esiintyvän yhteydessä monien patologisten tiloihin (fyysinen ja psyykkinen). Ne ovat kuitenkin erityisen diagnostisesti merkittäviä psykoottisia häiriöitä kuten skitsofrenia, parahfrenia, maaniset jaksot kaksisuuntainen mielialahäiriö, ja psykoottinen masennus".

https://en.wikipedia.org/wiki/Delusion

Oikeudenmukaisuus.

Poliittinen filosofia – Immanuel kant.

”Immanuel Kant on myöhemmin liitetty klassisen liberalismin perinteeseen. Hänen mielestään ”laki ei saa erotella ihmisiä syntyperän, varallisuuden tai sukupuolen mukaan. – – Ihmisten tasa-arvoisuus kansalaisina on sen sijaan täysin yhteensopivaa sen kanssa, että heidän välillään vallitsee suuria varallisuuseroja".

"Kantin mukaan ajatus yhteiskuntasopimuksesta on kategorisen imperatiivin kaltainen käytännöllisen järjen puhdas ajatus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen järki ymmärtää luonnostaan, että valtion olemassaolo on oikeutettu niin kauan kuin se kykenee ylläpitämään järjestystä. Oikeudenmukainen valtiomuoto ja lainsäädäntö voidaan tunnistaa siitä, että kaikkia kansalaisia kohdellaan tasapuolisesti. Kantin mukaan riitti kuitenkin se, että tasapuolisuus täyttyy, jos voidaan periaatteessa ajatella, että jokainen kansalainen antaisi valtiomuodolle ja laeille hyväksyntänsä".

"Valtiomuodoista Kant kannatti perustuslaillista tasavaltalaisuutta. Hän vastusti demokratiaa, ajatellen enemmistön vallan uhkaavan yksilönvapauksia. Hän sanoi: ”Demokratia on välttämättä despotismia, koska se asettaa toimeenpanovallan yleistahdon vastaisesti; kun kaikki voivat tehdä päätöksen yhtä vastaan, jonka mielipide saattaa olla toinen, kaikkien tahto ei täten ole kaikkien tahto, mikä on ristiriitaista ja vastakkaista vapauden kanssa” (Ikuiseen rauhaan II)".

"Kantin mukaan kansalaisilla ei ollut oikeutta vastustaa valtiovaltaa, sillä valtiovallan toiminta, joka takasi yhteiskuntarauhan, perustui sen oikeuteen määrätä ja rangaista. Kansalaisilla tuli kuitenkin olla täysi vapaus ilmaista mielipiteitään ja osallistua tällä tavoin yhteiskunnan kehittämiseen".

"Kantin mukaan vapaus on vapautta pakottamisesta ja valtiolla ei ole oikeutta rajoittaa kenenkään vapautta muuten kuin estääkseen tätä loukkaamasta toisten vapautta”.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

Neuvostoliiton vaikuttajat ja johtaja

Oliko Neuvostoliiton johtajalla ajatusharha? Ajatusharha esiintyvät tyypillisesti yhteydessä neurologisten tai psyykkinen sairaus.  Stalinin tohtori on sanottu antaneen diagnoosin, että Stalin kärsi skitsofreniasta.

Onko siitä mitään todisteita?

Todisteet (periaate) , laajasti rakennettu, on mitä vaan mikä tukee väitettä.   Tämä tuki voi olla vahva tai heikko. Vahvin tyyppisiä todisteita on se, joka tarjoaa suoraa näyttöä väitteen totuudesta. Toisessa ääripäässä on todisteita siitä, että on vain johdonmukainen väite, mutta ei sulje pois muita, ristiriitaisia väitteitä, kuten aihetodisteet.

Todisteet:

Historian todisteet ovat seinällä kaikkien nähtävä. Perusluonteiset luonnonlait pitävät seinät pystyssä ja raamit seinällä. Ihmisen käsite oikeudenmukaisuudesta vaatii saada oikeutta, maailma ihmiset ovat kärsineet liian paljon viime 100 vuoden aikana. Sen takia että valtionjohtajille on ollut mielen terveydessä häiriöitä. Terve totuus on perusoikeus ihmisten maailmassa.     

Empiirinen todistus on tietoa, joka oikeuttaa uskon todellisiin todistuksiin, tai väitteen epätotuuden.

"Empiristisen näkökulmasta, voi väittää olevan tietoinen, tai tieto on hallussa, kun on tosi uskomus mikä perustuu empiiriselle näytteille".

"Tämä on ristiriidassa rationalistin näkökulmasta katsottuna, joiden päättely tai heijastus yksin katsotaan näyttävän totuuden tai valheellisuuden joissakin ehdotuksissa.   Aistit ovat ensisijainen lähde empiiriselle näytteille.

"Vaikka muihin lähteisiin, kuten muisti ja muiden todistus, lopulta jäljittää takaisin jossain määrin aistikokemuksiin, niitä pidetään toissijainen, tai välinjäisinä".

"Toisessa mielessä empiirinen todistusaineistoa voidaan pitää synonyymi kokeilun tuloksena. Tässä mielessä empiirinen tulos on yhtenäinen vahvistus. Tässä yhteydessä termi puoliempiirisiä käytetään täyttäviä teoreettisia menetelmiä, jotka käyttävät osittain perus aksioomat tai oletettuja tieteellisiä lakeja ja kokeellisia tuloksia".

Mitkä ovat todisteet?

Tässä seuraavat seuraavassa listalla 2 - 7 tapahtumat kaikki todistavat sen että Stalin oli sairas. Tässä asiassa pitää selvästi katsoa ja ymmärtää terveyden merkityksen riittävän kaukaa.  Sen verran kaukana että sairaus ei yletä, sekoita, tai pakota todistamaan sairauden olevan terveyttä. Siitähän on kyse, etäisyys sairauteen.      

 1. Tarton rauha. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tarton_rauha
 2. Stalinin Puhdistukset https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Purge
 3. Euroopan ryöstö retket.  https://en.wikipedia.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop_Pact 
 4. Väkivaltainen hyökkäys. https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War 
 5. Katyn Metsän Teurastukset https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre
 6. Kansainvälinen laki. https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials 
 7. Grand delusion. https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War 
 8. Ihmisoikeudet. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

Mikä on itsenäisen valtion ihmisten oikeuksiin perustuva syyte? 

 • Neuvostoliiton (USSR) johtaja Joseph Stalin oli Delusional, (ajatusharhainen). 
 • Hän uskoi siihen Neuvostoliiton ideaan kaiken mielin, sydänmäen, ja sielun voimin, kunnes siitä tuli epäjumala.
 • Neuvostoliitto käsite ja toiminta todistaa sen olevan olleen epäjumala.
 • Neuvostoliiton nationalisti mieleiset kansalaiset suurin määrin uskoivat siihen epäjumalaan kaikin voimin.
 • Neuvostoliiton uskovaiset menivät yli rajojen, moraali lakien, ja aiheuttivat paljon tuskaa ja kärsimystä Euroopassa ja muualla maailmassa.
 • Neuvostoliitonjohtajat törkeästi rikkoivat niitä kansainvälisiä lakien periaatteita mitä yksityiskohtaisesti on esitetty olevan kansanvälisiä moraali lakeja mitkä kunnioittavat ihmiskunnan ihmisten oikeuksia.
 • Venäjän johtajat 2000 luvulla ovat alkaneet uskomaan niihin samoihin periaatteisiin mitkä nosti USSR epäjumalan ylös tolppaan Neuvostoliiton ajoilla (USSR).
 • Venäjän Presidentti Vladimir Vladimirovich Putin mielentila on samankaltainen kuin Joseph Stalin. Sama kaltaiset periaatteet voimassa. Se voi kehittyä ja muodostua kaunan tai vihan kautta. Mutta Presidentin virassa ei ole mitään tekosyitä olemassa. Siinä virassa pitää olla palveleva henki. 
 • Venäjän johtajat ovat alkaneet palauttamaan Venäjän henki maailmaa takaisin USSR epäjumalan ajoille.
 • Venäjällä on vahva usko USSR epäjumalaan. He voivat palata siihen sopeuttamalla samat USSR periaatteet.   

 Ajaton totuus idea puolustaa ihmisten oikeuksia

Ajaton terve totuus ihmisten maailmassa ei hyväksy että joku valtio (oma tai ulkopuolinen) olisi valtuuksia poistaa kansainväliset todelliset rauhan ja vapauden terveet ihmisoikeudet.

Historia kertoo tarkasti miten ihmiset ja valtion johtajat ovat menneet rajojen yli ja vaatineet muita ihmisiä alistua heidän sairaan mielen tai tahdon alaiseksi. Se on väärin ja valheellista, mitä ei pidä ikinä hyväksyä kansainvälisesti.

Miten se on mahdollista että ihmiset eivät vastusta vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta?

Se on vain mahdollista siksi että suuri osan ihmisistä ovat itse epärehellisiä. Ei aina suuressa mitta kaavassa, mutta silti epärehellisiä siinä määrin että he eivät kykene ajattelemaa oikeudenmukaisesti.  He eivät ota kantaa tai puolusta rehellistä totuutta. He valitsevat totuuden itselle olosuhteiden mukaan.  

Eniten ihmiset vain tuntevat oman tilan. Silloin kun he itse menettävät jotain, sitten ne heräävät unesta. Ja vaativat muilta oikeudenmukaisuutta itselle.  Sanoen että eihän se ollut reilua, että joku varasti heiltä. Ja ”hyvinä päivinä” he iloitsevat varastetusta tavarasta muitten varkaitten seurassa. 

Tie eteenpäin on ajatella ja ymmärtää oikeudenmukaisuuden periaatteita rehellisen totuuden kanssa.

Elää rehellisesti totuudessa ja osoittaa mikä ovat kansainväliset oikeudet.

Samalla olla tietoinen miten historiassa Suomen kansa oli pitkän aikaa Neuvostoliiton vaikutuksen pilven alla. Niin pitkän aikaa että monet Suomessa eivät edes itse tajua heidän omaa mielentilaa.  Heidän mieltä on ohjattu, manipuloitu ja muutettu hyväksymään naapuri maan valheelliset totuudet, vääristelyn kautta.

Hyväksymään NL valheelliset kiristykset ja vaatimukset, niin kuin se olisi todellinen totuuden tila Suomessa. Se vain osoittaa miten pitkälle NL menivät vääristämään ihmisten henkistä totuutta, ja pakolla tunnustaa valheet totuutena.

Suomen maan kunnat. 

Karjalan kannas.

Laatokan järvi

Viipuri kaupunki

Iso saari

Pohjoinen karjala

Vanha Sallan kunta

Petsamon kunta

Petsamon satama

Karjalan kaupungit, kauppalat ja kunnat

Kaupungit (3)

Viipuri

Sortavala

Käkisalmi

Kauppalat (2)

Koivisto

Lahdenpohja

Kokonaiset kunnat (39)

Antrea

Harlu

Heinjoki

Hiitola

Impilahti

Jaakkima

Johannes

Kanneljärvi

Kaukola

Kirvu

Kivennapa

Koiviston mlk.

Kuolemajärvi

Kurkijoki

Käkisalmen mlk.

Lavansaari

Lumivaara

Metsäpirtti

Muolaa

Pyhäjärvi Vpl.

Rautu

Ruskeala

Räisälä

Sakkola

Salmi

Seiskari

Soanlahti

Sortavalan mlk.

Suistamo

Suojärvi

Suursaari

Terijoki

Tytärsaari

Uusikirkko

Valkjärvi

Viipurin mlk.

Vuoksela

Vuoksenranta

Äyräpää

Osittaiset kunnat (5)

Jääski

Korpiselkä

Pälkjärvi

Säkkijärvi

Vahviala

Itsenäisinä Suomen puolella jatkaneet kunnat (16)

Ilomantsi

Joutseno

Kitee

Lappee

Nuijamaa

Parikkala

Rautjärvi

Ruokolahti

Saari

Simpele

Tohmajärvi

Uukuniemi

Vehkalahti

Virolahti

Värtsilä

Ylämaa

Ikuinen totuus elää totuuden tilassa. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Vesa Leinonen

Lisäsin todisteita Joseph Stalinin käyttäytymisestä.

Listalla on sekvenssi 1 - 8. Mistä voi seurata USSR johtajan kehitystä.
Siinä pitää katsoa koko asiaa maailman ihmisten näkökulmasta.
Eikä missään nimessä USSR näkökulmasta.

Kokonaisuus kuva maailmasta tekee selväksi missä terveet ihmiset ovat. Ja miten terveet ihmiset toimivat.

Eikä ole mitään tekosyitä sille että valtion johtajan valta ja voima antaisi hänelle oikeuden toimia sairaasti suhteessa toiset ihmiset.

Sellainen ajattelu että voima ja valta oikeuttaisi väkivaltaa on primitiivisen ihmisen mielentila. Sellainen mielentila ei ole kehittynyt. Sen mielen kehitys on jäänyt vajavaiseksi. Eikä tajua mikä on ihmisen elämän tarkoitus.

ihmisellä on olemassa vapaa tahto, on myös äly ja ymmärrys, ja myös olemassa fyysistä ja henkistä voimaa. Ihmisen pitää yhdistää ne voimat sellaiseen suuntaa mikä edistää maailmaa. Tekemällä ihmisille ja yhteyskunnalle oikealla tavalla hyvää.

Toimituksen poiminnat