Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Pyhän Raamatun Rukous Kokous on Hyvä Henki Ilmapiiri.

Pyhän Raamatun Rukous Kokous, Amen.

"Epätotta on sanoa, että se ei ole, mikä on, tai että se on, mikä ei ole, ja vastaavasti totta on sanoa sen olevan, mikä on, ja sen olevan olematta, mikä ei ole".   - Aristotle’s.

Mutta nykypäivänä usein ihmisten mielen aivot ovat niin perinpohjin sekaisin, että eivät kykene ymmärttää elämän sisältöä henkisellä tasolla. Siksi että heidän sisäisen ihmisen mieli on muuttunut lihan vallan alle.

Henkisesti sairaat tai mauttomat, älyttömät riivaajat Suomen median sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Vapaan hengen Länsimaan näkökulmasta, Suomen yhteyskuntaa villitsee pimeyden Saatana voiman riivaajia ja saastaisten henkien piruja mitkä vihaavat viatonta Pyhää henkeä ja aitoa Jumalan henkistä voimaa elää henkistä elämää.  Sillä on omanlaatuinen Pohjoismainen kulttuurin henki maailma, historia ja riivaajat.

Onko ihminen enemmän ihminen kuin eläin? Vain enemmän eläin kuin ihminen?  

Henkinen Rukous kokous Australiassa. Katso video ja koe mikä henki sinun sisällä piilee?

https://

Daesh.

"The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, IPA /ˈaɪsᵻl/), alternatively translated as Islamic State of Iraq and Syria or Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS, /ˈaɪsᵻs/),[30] is a Salafi jihadist militant group that follows an Islamic fundamentalist, Wahhabi doctrine of Sunni Islam.[31] The group is also known as Daesh (داعش‎ dāʿish, IPA: [ˈdaːʕiʃ]), which is an acronym derived from its Arabic name ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l-ʿIrāq wa-sh-Shām (الدولة الإسلامية في العراق والشام‎)".

"The group has referred to itself as the Islamic State (About this sound الدولة الإسلامية (help·info)‎ ad-Dawlah al-Islāmiyah) or IS[34] ever since it proclaimed a worldwide caliphate in June 2014[35][36] and named Abu Bakr al-Baghdadi as its caliph.[37] As a caliphate, it claims religious, political and military authority over all Muslims worldwide.[38] The group's adoption of the name "Islamic State" and idea of a caliphate have been widely criticised, with the United Nations, various governments, and mainstream Muslim groups rejecting its statehood or caliphhood".

Sunni Islami Wahhabi oppi.

"Islamilainen valtio Irakissa ja Levantin (ISIL, IPA / aɪsᵻl /), vaihtoehtoisesti käännetty islamilainen valtio Irakissa ja Syyriassa tai islamilainen valtio Irakissa ja al-Sham (ISIS, / aɪsᵻs /), [30] on Salafi jihadistisen militantti ryhmä, joka seuraa islamilainen fundamentalistinen, Sunni Islami Wahhabi oppi.   Ryhmä tunnetaan myös Daesh (داعش dā'ish, IPA: [daːʕiʃ]), joka on lyhenne johdettu sen arabiankielinen nimi ad-Dawlah al- Islamiyah fi 'l-'Irāq wa-sh-sham (الدولة الإسلامية في العراق والشام)".  

"Ryhmä on tarkoitettu itsensä islamilainen valtio (Tietoa äänen الدولة الإسلامية (help · info) ad-Dawlah al-Islamiyah) tai IS  lähtien se julisti maailmanlaajuisen kalifatsin vuonna kesäkuu 2014, ja nimitti Abu Bakr al-Baghdadi sen kalifiksi. Kuten kalifatsi,  se väittää uskonnollisia, poliittisia ja sotilaallisia vallan kaikkien muslimien ympäri maailmalla.  Ryhmän hyväksymisen nimen "islamilainen valtio" ja ajatus kalifatsi ovat kritisoitu, YK, eri hallitusten ja valtavirran muslimiryhmät hylättiin sen valtiollisen tai caliphhood".

Kristittyjen kansanmurhaa.

"The Persecution of Christians by ISIL refers to the persecution  of Christian minorities, within its region of control in Iraq, Syria and Libya by the Islamic extremist group Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Persecution of Christian minorities climax following its takeover of parts of Northern Iraq in June 2014.[10]

According to US diplomat Alberto M. Fernandez, "While the majority of victims in the conflict raging in Syria and Iraq have been Muslims, Christians have borne a heavy burden given their small numbers."

On February 3rd, 2016, the European Union recognized the persecution of Christians by Islamic State in Syria as Genocide. The vote was unanimous".

Kristittyjä vainoaa riivaajan henget.

"Kristittyjen vainot ISIL mukaan viittaa kristittyjen vähemmistöjen vainoon, sen alueen valvontaa Irakissa, Syyriassa ja Libyassa islamilaisen ääriryhmä Islamilainen valtio Irakissa ja Levantin (ISIL). Vaino kristittyjen vähemmistöjen kiihtyivät sen jälkeen kun Pohjois-Irakin osien haltuunoton kesäkuussa 2014.

Mukaan Yhdysvaltain diplomaatin Alberto M. Fernandez, "Vaikka suurin osa uhrien konfliktin raivoaa Syyrian ja Irakin ovat muslimit, kristityt ovat kantaneet raskaan taakan ottaen huomioon heidän pienet määrät."

Käytössä 03 helmikuu 2016, Euroopan unionin tunnustettu kristittyjen vainon islamilaisten valtion Syyriassa kansanmurhaksi. Äänestys oli yksimielinen".

https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians_by_ISIL

Terve vai sairas?

Onko tämä maailman laajuinen tappaminen nyt vuonna 2016 huumorin, naurun ja vitsin aihe?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Wickstr%C3%B6m

André Joakim Wickström.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016031221257162_uu.shtml

Henkinen Rukous kokous.

 

Good News.

"Good News, is the news of the coming of the Kingdom of God (Mark 1:14-15), and of Jesus's death on the cross and resurrection to restore people's relationship with God. It may also include the descent of the Holy Spirit upon believers and the second coming of Jesus.

The message of good news is described as a narrative in the four gospels. The message of good news is described as theology in many of the New Testament letters. It relates to the saving acts of God due to the work of Jesus on the cross and Jesus' resurrection from the dead which bring reconciliation ("atonement") between people and God".

Hyvä Sanoma.

"Hyvä Sanoma on uutinen Jumalan valtakunnan tulemisesta (Mark 1: 14-15), ja Jeesuksen kuoleman ristillä ja ylösnousemus palauttaa ihmisen suhteesta Jumalaan. Se voi myös olla Pyhän Hengen laskeutuminen uskovien päälle ja Jeesuksen toinen tuleminen.

Viesti hyviä uutisia kuvataan kerronnan evankeliumeissa. Sanoma Hyvä uutinen on kuvattu teologia monissa Uuden testamentin kirjeet. Se liittyy säästö luonnonilmiöt johtuen työn Jeesuksen ristillä ja Jeesuksen ylösnousemuksen kuolleista, jotka tuovat sovintoa ("sovituksen") ihmisten välillä ja Jumalan".

https://en.wikipedia.org/wiki/The_gospel

Moraalinen Hyvä tahto.

"Immanuel Kant (1724–1804) argued that moral requirements are based on a standard of rationality he dubbed the “Categorical Imperative” (CI). Immorality thus involves a violation of the CI and is thereby irrational. Other philosophers, such as Locke and Hobbes, had also argued that moral requirements are based on standards of rationality.

However, these standards were either desire-based instrumental principles of rationality or based on sui generis rational intuitions.

 Kant agreed with many of his predecessors that an analysis of practical reason will reveal only the requirement that rational agents must conform to instrumental principles. Yet he argued that conformity to the CI (a non-instrumental principle) and hence to moral requirements themselves, can nevertheless be shown to be essential to rational agency.

 This argument was based on his striking doctrine that a rational will must be regarded as autonomous, or free in the sense of being the author of the law that binds it. The fundamental principle of morality — the CI — is none other than the law of an autonomous will.

Thus, at the heart of Kant's moral philosophy is a conception of reason whose reach in practical affairs goes well beyond that of a Hume ‘slave’ to the passions. Moreover, it is the presence of this self-governing reason in each person that Kant thought offered decisive grounds for viewing each as possessed of equal worth and deserving of equal respect".

Immanuel Kant. Puhdas järki.

"Immanuel Kant (1724-1804) väitti, että moraaliset vaatimukset perustuvat rationaalisuuden standardiin, hänen puhuttu "kategorinen imperatiivi" (CI).

Moraalittomuus edellyttää siis rikkoa CI ja on siten irrationaalinen. Muut filosofit, kuten Locke ja Leevi, olivat myös väittäneet, että moraaliset vaatimukset perustuvat rationaalisuuden standardeihin.

Nämä standardit olivat joko halu-pohjainen järjen instrumentti periaate tai perustuvat oman lajin (sui generis) järkeilyn intuitiosta.

Kant yhtyi monen hänen edeltäjänsä kanssa että analyysi käytännön syy paljastaa vain vaatimuksen, että järkevät aineet on noudatettava instrumentaali periaatteilla.

Silti hän väitti, että vaatimustenmukaisuuden CI (ei-instrumentaali periaate) ja siten moraalisen vaatimuksia itse, voidaan kuitenkin osoittaa olevan olennaista järjen intuitio.

Tämä väite perustuu hänen silmiinpistävä oppi, että rationaalinen tahto on pidettävä itsenäisenä tai vapaana siinä mielessä, että on lain tekijä, joka sitoo sitä. Perusperiaate moraalin - CI - ei ole mikään muu kuin itsenäisyyden tahdon laki.

 Siten ytimessä Kantin moraalifilosofian on käsitys järkevyydestä joiden käytännön asioiden ulottuvuudessa menee huomattavasti pidemmälle kuin David Hume "olla orjana" himoille.

Lisäksi on se itsehallinnon järkevyyden esiintyminen kaikilla henkilöille, joiden Immanuel Kant ajatus tarjosi ratkaisevan perustelun katsella jokaista kuten olla hallussaan yhtä arvokkaina, ja ansaitsee yhtäläisen kunnioituksen".

http://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/

Vapaa tahdon kautta ihminen toimii vapaana henkisenä agenttina.  

Ihmisen luonnolliset aistit ja ruumis kokemukset tekevät ihmisestä ennakkoluuloisia. Sellainen kehitys muuttaa mielen sisältöä ajattelemaan lihan mielen mukaisesti.

Henkinen mieli on jotain muuta. Se toimii vapaan tahdon ja järkevän päättelyn voimin.  

Jos ihminen antautuu aisti kokemuksille täysin, niin siitä ihminen tulee aistille riippuvainen kuin eläin. Vapaa tahto ei enää ole saman tavoin voimassa.  Lihan himot ohjaa ja määrää vapaan ajan ohjelmaa.

Aivon rakenteet muotoutuvat lihan aistien kokemuksille, ja järkevän päätöksen teon älyn solujen liitokset irtaantuvat. Ihmistä sitten ohjaa lihan mieli.

Se ei edusta ajattelevaa älykästä ihmistä, mikä on luoto Jumalan kuvan mukaan, itsehallinta, elämään järkevää sivistynyttä ihmisen elämää. Eikä antaa minkään ruumiin himojen olla henkisen järkevän älyn ylitse.  Siinä on ihmisen hallinnassa suoritin tai prosessori, mikä ajattelee järjen ja älyn kautta, yli kropan vaatimuksia. Tietysti ravinto, vitamiinit, ja kivenäesaineita pitää syödä tietoisesti, ja juoda paljon jokapäivä tuoretta vettä, mutta se vain pitää huolen että järkevälle älylle alamainen ruumis on hyvässä terveydessä, eikä sen enempää.     

 

      

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän ChristerSuominen kuva
Christer Suominen

Saattaisi auttaa asiaasi, jos osaisit kirjoittaa edes otsikon oikein. Mutta ei. Herra ei ilmeisesti antanut sitäkään vähää. Ei, vaikka kuinka rukoilisi.

Vesa Leinonen

Pull your finger out. And read the text.

"Onko tämä maailman laajuinen tappaminen nyt vuonna 2016 huumorin, naurun ja vitsin aihe"?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Wickstr%C...

"André Joakim Wickström".

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016031221257162_u...

Toimituksen poiminnat