Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Valehtelu ja väärä vala

  • www.knowledgeglue.com
    www.knowledgeglue.com

”Valhe on lausunto, jota tarkoituksellisesti käytetään petollisesti.  Valheiden välittämisen käytäntöä kutsutaan valheeksi, ja henkilö, joka välittää valhetta, voidaan kutsua valehtelijaksi.

Valehtelussa voidaan käyttää palvelemaan erilaisia instrumentaalisia, ihmissuhteita tai psykologisia toimintoja niille, jotka käyttävät niitä.

Yleensä termillä "valhe" on negatiivinen merkitys, ja riippuen asiayhteydestä henkilö, joka välittää valheen, voi olla sosiaalisten, oikeudellisten, uskonnollisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten alainen.” (Käännetty Englanti Suomeksi).

https://en.wikipedia.org/wiki/Lie

 

Mitä Elämän Luoja (Elohim) sanoi valehtelusta 3400 vuotta sitten?

Mitä Mooses kirjoitti valhe aiheesta?

Mikä on Luojan tahto ihmisten valehtelun suhteen?

----------------------------------------------------------------------------------

3 Mooseksen kirja 19:11.

 "Älkää varastako, älkää valehdelko älkääkä pettäkö toisianne.”

”Älkää vannoko väärin minun nimeeni, sillä jos niin teette, häpäisette Elohim nimen. Minä olen Yahweh.”

 

Sananlasku 12:22.

”Petollista puhetta Adonai ei siedä, sanansa pitävä on hänelle mieleen.”

 

Sananlasku 4:5.

”Luotettava todistaja ei valehtele, vilpillinen on valhetta täynnä.”

-------------------------------------------------------------------------------------

Mitä Jeesus sanoi valehtelusta?

”Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä.”

 

Johannes 8:41-47.

”He sanoivat: "Me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä, Jumala."

42 Tähän Jeesus sanoi: "Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut.

43 Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon.

44 Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä.

45 Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden.

46 Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua?

47 Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta."

-------------------------------------------------------

Mistä tiedämme, että Neuvostoliitto oli lähtöisin Saatanan hengestä maan päällä? 

Tiedämme sen totuuden perustalta.

Totuus on olemassa. Suuri osa ihmisistä hyväksyy totuuden olemassa olon.

Kaikki ihmiset eivät hyväksy totuuden olemassa oloa. Monet ihmiset kieltävät totuuden olemassa olon.

Ihmiset ketkä rakastavat totuutta ymmärtävät totuuden merkityksen ja hyväksyvät sen rehellisyyden.  

Neuvostoliitto syntyi Venäjällä. Bolsevikkien anarkia hengestä ja anti Venäjän valtion toimista.

Miten vaaralliset seuraukset  valehtelulla ihmisille on?

 

Väärä vala ja valheet

Mikä on väärä vala?

Käänetty Englanti Suomeksi.

https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/perjury.htm

 

"Todistaja valan alla tekee väärän valan antamalla lausuman tuomioistuimessa tai muussa menettelyssä, jonka todistaja tietää olevan, ei totta (not true).

(A witness under oath commits perjury by making a statement in a court or other proceeding that the witness knows is not true).

Lausuman on oltava "asianmukainen" menettelyn kohteeseen, mikä tarkoittaa, että sillä on oltava suhde suhteessa oikeudenkäyntiin, tutkimukseen tai menettelyn tiedusteluun.

(The statement must be “material” to the subject of the proceeding, meaning that it must have some relationship to the lawsuit, investigation, or inquiry of the proceeding.)

Kaikki tämän määritelmän osat ovat tärkeitä, joten tarkastelemme jokaista:    

Väärä vala tapahtuu vain valan alla. Todistaja on vannonut kertoa totuuden sille, jolla on valtuudet hallita vala, kuten tuomari, notaari tai muu virkamies.

Menettelyn on oltava "toimivaltainen" eli lakisääteinen.

Esimerkiksi suuri tuomaristo, joka on käynnistänyt tutkinnan, jolle ei yletä sen toimivalta, se ei ole toimivaltainen menettely. 

(Perjury only happens under oath. The witness must have vowed to tell the truth to someone who is authorized to administer the oath, such as a judge, notary public, or other official. And, the proceeding must be “competent,” that is, authorized by law. For example, a grand jury that has launched an investigation that is beyond its powers is not a competent proceeding.)

  

Väärä vala vaatii lausunnon

Hiljaisuus tai kieltäytyminen lausunnon antamisesta ei ole väärä vala (mutta voi johtaa muihin syytöksiin).

Todistuksen lisäksi menettelyssä hyväksytty lausunto, kuten silloin, kun todistaja todistaa epätosi kirjoituksen valan aikana, on myös väärä vala.    

Tarkoitus johtaa harhaan.

Todistajan on tiedettävä, että todistus on väärä ja hänen on annettava se aikomuksella johtaa tuomioistuin harhaan.    

 (Perjury requires a statement. Silence or a refusal to give a statement is not perjury (but may lead to other charges). In addition to testimony, a statement adopted in the proceeding, as when a witness authenticates a false writing while under oath, is also perjury.

    Intent to mislead. The witness must know that the testimony is false and must give it with the intent to mislead the court.)

Vain väärät lausunnot ovat väärä vala. 

Väärät todistukset, jotka johtuvat hämmennyksestä, muistien lakkaamisesta tai virheestä, eivät ole väärä vala. Ristiriitoja todistuksessa voi olla väärä vala, jos jokin ristiriitaisista väitteistä on väistämättä vääriä (ja syyttäjät voivat todistaa väärän valan todistamatta, mikä niistä on väärä.

(Only false statements are perjury. False testimony that results from confusion, lapse of memory, or mistake is not perjury. Conflicts in testimony may be perjury if one of the conflicting statements is necessarily false (and prosecutors can prove perjury without proving which one is false).

   

Epäyhtenäiset lausunnot voivat johtaa väärään valaan. Todistajan todistusta pidetään kokonaisuutena. Joten todistaja, joka väitti, ettei hän muistanut tapahtumaa, kun kuulusteltiin yhdessä paikassa todisteena, mutta joka selvästi muistutti tapahtuman näkökohdista, kun hän sitä myöhemmin pyydettiin, voi olla syyllistynyt väärä valaan. (Epäkohtiin valan alla johti Bill Clintonin virkasyytteeseen.) Mutta jos todistajan todistus on epäjohdonmukainen tavalla, jolla ei ole mitään seurausta menettelyn aikana, se ei ole väärä vala.    

(Inconsistent statements can lead to perjury. A witness’s testimony is viewed as a whole. So, a witness who claimed he did not remember an event when questioned at one point in testimony, but who clearly recalled aspects of the event when asked later, may have committed perjury. (Inconsistency under oath is what led to Bill Clinton’s impeachment.) But, where a witness’s testimony is inconsistent in a way that is of no consequence in the proceeding, that is not perjury.)

Oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä tehty ilmoitus.

 Virallisen menettelyn ulkopuolella tehdyt väärät lausunnot eivät ole väärä vala. Esimerkiksi jos todistaja valehtelee asianajajalle, joka tekee muistiinpanoja lausunnon laatimiseksi, todistaja ei ole syyllistynyt väärään valaan (ellei hän myöhemmin allekirjoita valaehtoista vakuutusta ja vääriä lausuntoja siinä). Oikeudenkäynneissä ja viranomaistoimistoissa annettuja kirjallisia lausuntoja ovat oikeudenkäynnissä tehdyt lausunnot ja väärennöksiä koskevat lait.

 

(Statement made in court or other proceeding. False statements made outside of official proceedings are not perjury. For example, if a witness lies to a lawyer who is taking notes in order to draft an affidavit, the witness has not committed perjury (unless she later signs the affidavit under oath with the false statement in it). Sworn, written statements submitted to courts or government agencies are statements made in a proceeding and subject to perjury laws.)

 

 Vain "materiaali" -lausunto voi olla väärä vala. Väärä lausunnon on voitava vaikuttaa menettelyyn - toisin sanoen sillä on oltava suhde menettelyn kohteeseen.

Se sisältää vääriä lausuntoja, jotka johtaisivat harhaan tai vaikeuttaisivat tutkimusta. Tämä merkitsee sitä, että valhe, joka on valaehtoinen, aihe, joka ei ole asian kannalta merkityksellinen, ei ole väärä vala.

(Only a “material” statement can be perjury. The false statement must be capable of influencing the proceeding – that is, it must have a relationship to the subject of the proceeding.

This includes a false statement that would tend to mislead or hamper an investigation. This means that a lie, even under oath, about a subject that is not material to the proceeding is not perjury.

Materiaali, joka on tarpeeton lopputulokseen, voi edelleen olla väärä vala. Vaikka väärä todistus eivät vaikuta tapauksen lopputulokseen, valehteleva todistaja voi tulla syytteeseen väärä valasta.

Oletetaan esimerkiksi, että entinen poliisi on oikeudenkäynnissä hänen osallistumisestaan rahapelitoimintaan. Useat todistajat ovat todenneet hänen osallistumisestaan, mutta todistuksessa, hän valheellisesti kieltää kaikesta osallistumisesta. Tämä kieltäminen olisi aineellinen lausunto, vaikka se ei todennäköisesti vaikuttanut tuomariston syyllisyyden toteamiseen (tuomaristo oli muiden todistajien todisteena luottamukselle).

 

(A material statement that is superfluous to the outcome may still be perjury. Even where false testimony does not affect the outcome of a case, the lying witness may be prosecuted for perjury. For example, suppose an ex-cop is on trial for his involvement in a gambling operation. Several witnesses have testified to his involvement, but on the stand, he falsely denies any involvement. This denial would be a material statement, even though it arguably did not affect the jury’s finding of guilt (the jury had the other witnesses’ testimony to rely on).

How is Perjury Punished?

A person convicted of perjury under federal law may face up to five years in prison and fines. The punishment for perjury under state law varies from state to state, but perjury is a felony and carries a possible prison sentence of at least one year, plus fines and probation."

 

Mikä on väärän valan rangaistus?

Henkilö, joka tuomitaan väärästä valasta Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan, voi olla jopa viisi vuotta vankilassa ja sakkoja. Valtiollisen lain mukaan rangaistus väärennöksestä vaihtelee valtiosta toiseen, mutta väärä vala on törkeä rikos ja kantaa mahdollinen vankeusrangaistuksen, joka on vähintään yksi vuosi sekä sakot ja koeaika.

Seuraamuksia korotetaan suhteessa siihen, kuinka paljon väärä vala häiritsi menettelyä. Kun valapatto oli itse todistajana, omassa rikosoikeudenkäynnissä, hänen rangaistus taustalla olevalle vakaumukselle, voidaan myös lisätä sillä perusteella, että valehteleva vastaaja on sellainen, jolla on huono luonne eikä ole todennäköistä, että häntä voitaisiin nopeasti parantaa.

(Penalties are increased in relation to how much the perjury interfered with the proceeding. When the perjurer was a witness in his own criminal trial, his sentence for the underlying conviction may also be increased, on the grounds that a lying defendant is one who has a bad character and is not likely to be rehabilitated quickly.)

Tuomarit voivat rangaista valapattoa, joka valehtelee valan alla kätkee tai avustaa rikollisuutta tavalla, joka ylittää rangaistuksen loukkaamattomuuden. Tätä vastaajaa voidaan myös syyttää rikoksesta, jota hän yrittää piilottaa tai avustaa, jos hänellä on suurempi rangaistus. Ja valapatto voidaan jopa veloittaa olevan ollut lisäyksenä rikokseen, josta hänet on tuomittu, jos hän valehteli salata rikoksen.

(Judges can punish a perjurer who lied under oath to hide or assist a crime in a way that goes beyond the sentence for perjury. That defendant may also be charged as an accessory to the crime he was attempting to hide or assist, if that charge will carry a greater sentence. And a perjurer may even be charged as an accessory to a crime of which he is convicted, if he lied to conceal that crime.)

Ei ole olemassa siviilisäätyjen parannuskeinoa rikoksen vastaajalle, joka on virheellisesti tuomittu toisen väärästä valasta, eikä siviiliprosessin osapuolelle, joka häviää todistajan väärän valan vuoksi.

(There is no civil remedy for a criminal defendant wrongly convicted based on another’s perjury, nor for a party to a civil lawsuit who loses because of a witness’s perjury.)

 

Lähde: https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/perjury.htm

 

Valehtelu on erittäin vakava asia, se kierouttaa totuutta.

Siihen valehtelija osallistuu älyllä, tajunnalla, mielikuvituksella, tahdolla, muistilla ja tunteilla. Koko ihmisen elävä sielu osallistuu valheiseen.

 

Miten Vastuullisen ihmisen tulisi suhtautua valehtelijoihin?

Periaatteellisesti. Tunnistaa valheitten edustajat.

Vastuullisesti ja viisaasti. Pyhän Raamatun nojalla. Puhua Pyhän Raamatun totuus asiasta maan päällä.

 

Miten Suomen valtio pitää suhtautua naapurien valheellisiin esityksiin?

Periaatteellisesti. Vastuullisesti ja viisaasti. Pyhän Raamatun nojalla. Puhua Pyhän Raamatun totuus asiasta maan päällä.

 

Missä Suomen valtion hallitukset ovat epäonnistuneet viime 100 vuoden aikana?

Suomen kansa ja Suomen hallitus tunnisti valheen edustajat Neuvostoliitosta. Ja tekivät oikein vastustamalla Saatana edustajia vuosina 1917-1981. 1939-1940.

Suomen valtion hallitukset ovat epäonnistuneet saavuttamaan henkisen totuuden itsenäisessä Suomen yhteyskunnassa.  

Henkisen totuuden arvostus ja kunnioitus ei ole noussut totuuden voimaan ja arvoon. Suomen kansan johtajien johtamisella viime 100 vuoden aikana Suomen yhteyskunnassa.

 

Sama taistelu yhä jatkuu mikä oli käynnissä vuosina 1917-1940

Suomen valtion hallitusten edustajat eivät ole edes pystyneet vaikuttamaan totuuden hengessä sen vertaa, että valheen henki idästä, Neuvostoliiton rikollisuuden henki, Neuvostoliiton johtajissa olisi täysin paljastettu valheena.

Kun Suomen valtion edustajat eivät ole paljastaneet Neuvostoliiton valheen henkeä täydellisesti, se sama 1900-1939 henkimaailman voima ja valta vaikuttaa Suomen itsenäisyyden henkeen.

Suomella on itsemääräys oikeus olla itsenäinen valtio ja vapaa kansa.  Suomella ei ole mitään velvoitteita noudattaa Neuvostoliiton hengen rajoituksia ja painostusta.

Mitä Bolsevikit edustivat maan päällä? Kysy se itse taivaan ja maan Luojalta, Elämän Luojalta? Lue se Pyhästä Raamatusta.

 

Mitä Joseph Stalinin elämä edusti ja vaikutti maan päällä?

Mitä Neuvostoliito edusti ja vaikutti maan päällä?  Ei mitään hyviä periaatteita Luojan tahdon mukaisesti.

Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin ja Bolsevikki liike Venäjällä oli laittomuuden kapinaa, väkivaltaa ja loppujen lopuksi antikristuksen henkinen liike.

Anti-kristuksen henkinen liike kielsi uskontojen toiminnan, sulkivat kirkkoja, kielsivät opettajien, pappien ja kirkon aktiivisen toiminnat. Satoja tuhansia kirkon johtajia, ja kirkon jäseniä vietiin pakolla vankileirille, ja kymmeniä tuhansia kirkon jäseniä surmattiin Neuvostoliitossa 1922-1991.

Siinä on materiaalinen todiste Saatanan valtakunnasta maan päällä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians_in_the_Soviet_Union     

 

Neuvostoliiton hengen syntyminen.

Miten Saatanan valta leviää maan päällä?

Vuosina 1917-1922. Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin ja Bolsevikkien vallankumous. 

  1. Bolsevikit pääsivät Venäjän valtion vallan käyttöön väkivallan kautta, ottivat vallan väkisin Venäjän Tsaari Nicholas II.
  2. Murtautuen Venäjän valtion virka toimistoihin, sitten ei ollut enää vastustavaa esivaltaa estää Elämän Luojaan vastaista laittomuutta. Pyhät Raamatut Venäjällä 1922-1941 koki tuhon tulleen.
  3. Päästyään Venäjän valtion toimistoon Bolsevikit julistivat Neuvostoliiton olevan täydellinen ateisti valtio utopia. Elämän Luoja ei ollut tervetullut Venäjän valtion toiminnassa 1922-1940.
  4. Neuvostoliiton Ateisti valtio pakotettiin Venäjän kansalaisille. Se oli Neuvostoliiton sisäinen asia. Mutta ei jäänyt sinne.
  5. Saatanan valtakunta laajenee eteenpäin paholaisen tahdosta. Bolsevikin Neuvostoliiton vallankumous ei jäänyt 1922 rajojen sisälle, pian Bolsevikit alkoivat loikkimaan rajojen ulkopuolelle ja vaatimaan sitä samaa ateisti valtio utopiaa naapuri mailta, Itä Euroopassa ja Suomessa. Stalinin tahto oli Saatana tahto maan päällä, ja se pakotettiin itsenäisille kansoille sota voimien, ja painostuksen kautta.
  6. Kukapa muu voisi olla niin röyhkeä 1917 Venäjän valtion suhteen, aloittaa Venäjän sisällissota 1917-1922, ottaa valta väkivallan kautta, surmata Tsaarin perhe, ja tuhota taivaan ja maan Luojan tahto 3340 vuoden ajalta? Sehän voi vaan olla Saatana maan päällä. Suorastaan Luojan ja elämän vihollinen.
  7. Eikä rajoittaa 1917-1922 Venäjän tuhoa Venäjän rajojen sisälle. Vaan väkisin viedä sitä samaa Saatanan valtakuntaa rajojen ulkopuolelle Itä Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Pakottaa itsenäiset valtiot alistumaan sellaiselle primitiiviselle, saatanamoiselle maailmakuvalle kuin Neuvostoliiton Ateisti valtio, Stalin johdolla. Sehän on pirullista ammattirikollisten huijausta ihmiskuntaa vaste.

Pyhä Raamattu todistaa mitkä toimet ovat Saatana toimintaa maan päällä. Neuvostoliiton toiminta oli selvästi Saatana toimintaa maan päällä.

      

Neuvostoliiton painostus henki Suomessa?    

Neuvostoliiton ajan valheen henki on Suomessa, se yhä vaikuttaa Suomalaisiin, ja vaikuttaa Suomen yhteyskunnan ihmisiin.

Suomen valtion edustajat ovat olleet voimattomia vaikuttamaan Neuvostoliiton valheen henkeen Venäjän johtajiin Venäjällä.  Samalla olleet voimattomia vaikuttamaan Neuvostoliiton valheen henkeen Suomen yhdyskunnassa.

Mistä sen tietää?

Syy ja seuraus maailma todistaa sen selvästi. Venäjän johtajien luottamus Neuvostoliiton Joseph Stalinin henkeen paljastaa sen henkisellä tasolla, he ovat palanneet edelliselle (Neuvostoliiton laittomuuden henki) henkimaailman voimalle.

Totuus on yksinkertainen, ja pitää paikkansa syy ja seuraus maailmassa.

1900 luvulla Venäjällä oli oma henki maailman tausta. Henkimaailmassa on voimia ja tahtoja vaikuttaa ihmisten elämään maan päällä. Henkimaailman olemukset eivät itse suoranaisesti voi mellastaa fyysisessä syy ja seuraus maailmassa, siksi henkimaailman olemukset tarvitsevat ihmisiä tehdäkseen Saatanan tahdon. Se onnistuu houkutuksien kautta, sadakseen jalansijaa ihmisen elävään sieluun.

 

Pienestä se alkaa.

Isot asiat alkavat pienestä, valhe, kierous, totuuden peittely, totuuden kieltäminen, viisauden henkeä vasten kapina, laittomuutta, kapinaa, väkivaltaa, ja anarkiaa.

Luojan enkelistä tuli paholainen, pienet askeleet väärälle puolelle johtivat suuriin seurauksiin Elämän Luojaa vasten.

Bolsevikit olivat väärällä puolella Luonnon oikeudenmukaisuuden Henkeä. Joseph Stalin oli väärällä puolella Luonnon Oikeudenmukaisuuden Henkeä. Karl Marx ja Lenin luottivat omaan ymmärrykseen enemmän kuin Elämän Luojan sanaan.

 

Venäjän johtajat ja Stalin taktiikka

Sama yksinkertainen Neuvostoliiton 1922 luvun taktiikkaa Venäjän johtajilla käytössä.  Samalla he ovat täysin sokeita hengellisen totuuden suhteen. Heissä ei ole taivaan ja maan Luojan (Elohim) pelkoa, he eivät arvosta Pyhän Raamatun sanan opetusta ihmiselle.

Venäjän johtajissa ei ole hengellistä rehellisyyttä, millä toimisivat rehellisesti. He ovat luottaneet ja rakentaneet liian paljon Neuvostoliiton valtion perustalle. Eivätkä ole tunnustaneet Neuvostoliiton 1939-1945 sotarikoksia. Siten rakentavat Stalinin korruption raunioitten päälle uutta valtiota.  Samalla tuovat mukanaan kaikki Stalinin korruption hengen iankaikkisuuden kirouksen kamat (baggage).  Se ei liukene pesu aineella, eikä irtoa hankaamalla.

  

Missä rehellinen ratkaisu?

Rehelliset Venäjän kansalaiset vapaasti päästä äänestämään heidän omalle maalle rehelliset valtion edustajat.

Se on ainoa normaali ja terveellinen ratkaisu Neuvostoliiton korruption raunioille.   

 

Valehtelu on erittäin vakava henkisen lain rikos.

Raamatun ilmestyskirjassa sanoo, että ihmiset ketkä rakastavat valhetta joutuvat iankaikkiseen kadotukseen. Luoja Elohim hylkää valehtelevat ihmiset.    

 

Ilmestys kirja 22:12-15.

"Minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan.

13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

14 "Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin.

15 Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä.”

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Vesa Leinonen

Valehtelu ja Väärä vala. 1939-1946.

"The chief Soviet prosecutor submitted false documentation in an attempt to indict defendants for the murder of thousands of Polish officers in the Katyn forest near Smolensk. However, the other Allied prosecutors refused to support the indictment and German lawyers promised to mount an embarrassing defense."

"No one was charged or found guilty at Nuremberg for the Katyn Forest massacre. In 1990, the Soviet government acknowledged that the Katyn massacre was carried out, not by the Germans, but by the Soviet secret police."

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre

"The main Soviet judge, Iona Nikitchenko, presided over some of the most notorious of Joseph Stalin's show trials during the Great Purges of 1936 to 1938, where he, among other things, sentenced Kamenev and Zinoviev.[93] According to the declassified Soviet archives, 681,692 people arrested for "counter-revolutionary and state crimes" were shot in 1937 and 1938 alone–an average of over 900 executions a day."

"The Soviet prosecutor, Roman Rudenko, later became commandant of NKVD special camp Nr. 7.[95] By the time the camp closed in the spring of 1950, at least 12,000 prisoners had died due to the catastrophic prison conditions, hunger and psychological or physical exhaustion."

"The court agreed to relieve the Soviet leadership from attending these trials as war criminals in order to hide their crimes against war civilians, war crimes that were committed by their army that included "carving up Poland in 1939 and attacking Finland three months later". This "exclusion request" was initiated by the Soviets and subsequently approved by the court's administration."

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_trials

Vesa Leinonen

Mihin Oikeudenmukaisuus perustuu?

Oikeudenmukaisuus perustuu Luonnon Oikeudenmukaisuuteen.

Luonnon oikeudenmukaisuuus tulee ihmisen elämän kanssa

Oikeus elämää, oikeus vapauteen ja oikeus omaisuuteen.

Luoja on luonut ihmisen Hänen kaltaiseksi, siksi vaatii ihmiseltä kunnioittmaan ihmisen elämää.

Mitä Saatana tekee maailmassa?

Varastaa, tuhoaa ja tappaa.

Mitä se kertoo Stalinista?

Lähde: Tapetut idealistit

https://fi.wikipedia.org/wiki/Stalinin_vainot

Krasnyi Borin teloituspaikan muistomerkki.

"Eri lähteiden perusteella tiedetään, että Stalinin ajan vainoissa eri puolilla Neuvostoliittoa kuoli miljoonia ihmisiä. Pienimmätkin arviot ovat 4–5 miljoonaa, suurimmat ovat jopa 60–70 miljoonaa, jos mukaan lasketaan kaikki sodissa kaatuneet ja erilaisilla työleireillä tuhotut ihmiset Stalinin valtakaudella vuosina 1922–1953. Hannu Rautkallion mukaan puoluevaltion terrori tuhosi 1920–1930-luvuilla noin 25–30 miljoonaa Neuvostoliiton kansalaisia."

"Elokuun 1936 ensimmäisessä Moskovan oikeudenkäynnissä tuomittiin ”trotskilais-zinovjevilainen terroristiryhmä”, jonka 16 jäsenestä merkittävimmät olivat Grigori Zinovjev ja Lev Kamenev. He olivat aiemmin kamppailleet Stalinin rinnalla vallasta Lev Trotskia vastaan."

"Kaikki 16 tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. Seuraavassa oikeudenkäynnissä tammikuussa 1937 tuomittiin muun muassa Karl Radek ja Grigori Sokolnikov ja kolmannessa maaliskuussa 1938 Nikolai Buharin ja Genrih Jagoda."

"Puna-armeijassa järjestettiin myös puhdistus, jossa teloitettiin muun muassa viidestä Neuvostoliiton marsalkasta kolme, 15 armeijankomentajasta 13, yhdeksästä amiraalista kahdeksan, 57 rintamankomentajasta 50, 186 divisioonankomentajasta 154, kaikki armeijankomissaarit ja 28 rintamankomissaarista 25.2

"Osana näitä puhdistuksia Neuvostoliitossa eläneitä suomalaisia tai suomalaissyntyisiä ihmisiä tuhottiin arviolta 25 000–30 000.[7] Eri tutkijoiden mukaan noin 6 000:sta amerikansuomalaisesta siirtolaisesta kuoli Stalinin puhdistuksissa noin 2 000."

"Tuhansia suomalaisia ja suomalaissyntyisiä vangittiin ja monet olivat varmasti tietoisia siitä, että ihmisiä vangitaan ja teloitetaan valtion toimesta. Silti moni uskoi, että noille tuomioille oli oikeat syyt. Kuitenkin kyse oli järjestelmällisistä puhdistuksista, joissa NKVD (Neuvostoliiton valtiollinen poliisi, myöhemmin KGB, nykyinen FSB) toteutti ylhäältä päin annettuja käskyjä likvidoida tietty määrä ihmisiä tietyltä alueelta."

"Monia syytettiin muun muassa valtion vastaisesta toiminnasta, valtion tai yhteiskunnan omaisuuden tuhoamisesta tai vahingoittamisesta vastavallankumouksellisessa tarkoituksessa tai tällaiseen toimintaan agitoimisesta (Venäjän federaation rikoslakikokoelma vuodelta 1926, § 58/9-10)."

"Samaan pykälään vedoten suomalaisia tai suomalaissyntyisiä syytettiin Suomen valtion organisoimasta vastavallankumouksellisesta toiminnasta. Vangittuja kuulusteltiin, kidutettiin ja tuomittiin tekaistuin syin. Yksistään silloisessa Leningradissa tapettiin vuosina 1937–1938 yhteensä 3 000 suomalaista."

Petroskoin läheltä löytyy kaksi tunnettua teloituspaikkojen muistoaluetta: Sandarmoh ja Krasnyi Bor ('Punainen kangas'). Vuosina 1937–1938 Petroskoin lähistöllä ammuttiin ja haudattiin salaa ainakin 3 776 henkeä, ja yksi tällainen joukkoteloituspaikka on Krasnyi Borissa. Paikalla teloitettiin 9.8.1937–11.10.1938 yhteensä 1 196 henkeä, joiden joukossa oli 580 suomalaista. Paikalla on tehty kaivauksia vuonna 1997, joissa on löydetty hautoihin pinottuja ruumiita, joiden kalloissa oli ampumisen seurauksena luodinreikiä. Alueelle on avattu muistohautausmaa vuonna 1998. Krasnyi Boriin pystytetyssä muistomerkissä on lainaus Raamatusta venäjäksi, karjalaksi, suomeksi ja vepsäksi: "Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen" (Matt 5:4). Puolestaan Sandarmohin teloitus- ja hautapaikassa Itä-Karjalassa tapettiin noin 800 suomalaista ja inkeriläistä[12], 676 karjalaista sekä yli 6 000 muuta kansallisuutta edustanutta ihmistä[13]. Tutkimus on osoittanut, että kaikki tapettiin syyttöminä.[12] Neuvostoliittoon 1920- ja 1930-luvuilla loikanneista vajaasta 15 000 suomalaisesta tapettiin liki puolet.[14]

NKP:n pääsihteeri Nikita Hruštšov tuomitsi Stalinin poliittisen terrorin vuonna 1956 XX puoluekokouksessa.[15] Josif Stalinin kuoltua 5. maaliskuuta jälkeen alkoi rehabilointi, jonka tarkoituksena oli palauttaa syyttömästi teloitettujen tai tuomittujen arvonsa takaisin.

"Ihmiset uskoivat että "tuomioilla oli oikeat syyt"?

ELämän Luojan maailmassa on luottoa ja uskoa oikeudenmukaisuuuteen, silloin kun rehelliset oikeutta kunnioittavat ihmiset ovat vallassa.

Päinvastoin käy kun ammatti rikolliset ja despootit pääsevät käsiksi valtion valtaan ja militaarin voimaan. Sitten kukostaa Saatanan valtakunta maan päällä.

Oikea sanotaan vääräksi, ja vääryys sanotaan oikeaksi.
kaikki terve Elämän Luojan ohjeet ihmisilli romutetaan, ja hulluus irstautuu tekemään ihmisten elämästä helvettiä. Ei rauhaa eikä lepoa, elämä on kuin pimeä viidakko, missä petoeläimet hiipivät yön pimeydessä saalistamassa.

"Tuhansia suomalaisia ja suomalaissyntyisiä vangittiin ja monet olivat varmasti tietoisia siitä, että ihmisiä vangitaan ja teloitetaan valtion toimesta. Silti moni uskoi, että noille tuomioille oli oikeat syyt. Kuitenkin kyse oli järjestelmällisistä puhdistuksista, joissa NKVD (Neuvostoliiton valtiollinen poliisi, myöhemmin KGB, nykyinen FSB) toteutti ylhäältä päin annettuja käskyjä likvidoida tietty määrä ihmisiä tietyltä alueelta."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Stalinin_vainot

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Ei millään pahalla, mutta käännöksesi ovat aivan puutaheinää. Aloitin lukea asiasta kiinnostuneena, mutta huonot käännökset pilasivat asian, koska on ilmeistä, että ne ovat vaikuttaneet myös kirjoittajan kykyyn ymmärtää asia.

Vesa Leinonen

Max 5#.

Yksi virhe oli, nyt se on korjattu.

”Valhe on lausunto, jota tarkoituksellisesti käytetään petollisesti. Valheiden välittämisen käytäntöä kutsutaan valheeksi, ja henkilö, joka välittää valhetta, voidaan kutsua valehtelijaksi.

Valehtelussa voidaan käyttää palvelemaan erilaisia instrumentaalisia, ihmissuhteita tai psykologisia toimintoja niille, jotka käyttävät niitä.

Yleensä termillä "valhe" on negatiivinen merkitys, ja riippuen asiayhteydestä henkilö, joka välittää valheen, voi olla sosiaalisten, oikeudellisten, uskonnollisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten alainen.” (Käännetty Englanti Suomeksi).

https://en.wikipedia.org/wiki/Lie

Vesa Leinonen

Max J.

Tässä Englanti versio.

Anna Max näyte sinun Suomen kielen väännöksestä.

"Perjury only happens under oath. The witness must have vowed to tell the truth to someone who is authorized to administer the oath, such as a judge, notary public, or other official. And, the proceeding must be “competent,” that is, authorized by law. For example, a grand jury that has launched an investigation that is beyond its powers is not a competent proceeding."

Vesa Leinonen

Max Jussila. #5.

Olen sitä mieltä, että sinun kirjoituksesta ei saa selvää.

"Ei millään pahalla"?

MItä tarkoitat? "Ei millään pahalla"?

Translated:

No (ei) nothing (millään) badness (pahalla)..?

Mitä ajattelit kirjoittaa?

Onko sinun ajatukset ja kirjoitukset ristiriidassa?

Sinun kirjoitus on ristiriidassa itsensä kanssa. Onko siinä ollut sinulla puuta mielessä vai heinää?

Sinun kirjoituksen sanat juoksevat päinvastaiseen suuntaan, vasten logic.

Mikä on sinun kyky ajatella asioita? Miten tuoda ne esille kirjoittamalla sanoja, oikeassa järjestyksessä järkevän mielen ajatuksien kanssa?

En saa selvää sinun kirjoituksesta, siksi, että se ei ole esitetty loogisessa järjestyksessä sanoilla.

First principle of Excluded middle.

Suljettu puoliväli periaate.

Jos A on A, se ei voi olla B samassa paikassa ja samassa hetkessä.

Max J.

Kirjoituksen viesti oli epälooginen, täynä ristiriitoja itsensä kanssa. Voi melkein sanoa että Max J valehteli kirjoituksessa. Vähintään epärehellinen kirjoitus viesti, loogiikan näkökulmasta.

The first principles of logic:
1. Identity.
2. Excluded middle
3. Sufficient reason.
4. Contradiction.

There are four first principles of logic (or of human reason); the one we are most concerned with here is the principle of contradiction. To put it in its proper context, however, let us first review the three other first principles of logic.

THE PRINCIPLE OF IDENTITY

Stated: A thing is what it is.

Explanation: The whole of existing reality is not a homogenous mass. It is a composition of individuals, and the individuals are distinguishable from one another.

THE PRINCIPLE OF THE EXCLUDED MIDDLE

Stated: Between being and non-being there is no middle state.

Explanation: Something either exists or it does not exist; there is no halfway point between the two. The lamp sitting on my desk is either really there or it is not. There is no other possibility. We might ask: How about becoming? Isn’t the state of becoming between those of being and nonbeing? The answer is no. There is no such thing as just becoming; there are only things that become. The state of becoming is already within the realm of existence.

THE PRINCIPLE OF SUFFICIENT REASON

Stated: There is a sufficient reason for everything.

Explanation: The principle could also be called “the principle of causality.” It states that everything that actually exists in the physical universe has an explanation for its existence. What is implied in the principle is that nothing in the physical universe is self-explanatory or the cause of itself. (For a thing to be a cause of itself, it would somehow have to precede itself, which is absurd.)

THE PRINCIPLE OF SUFFICIENT REASON

Stated: It is impossible for something both to be and not be at the same time and in the same respect.

Explanation: This principle could be regarded as a fuller expression of the principle of identity, for if X is X (principle of identity) it cannot at one and the same time be non-X (principle of contradiction).

Source:
McInerny, D.Q.. Being Logical: A Guide to Good Thinking. Kindle Edition.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Lässynlässyn. Ei ”valan alla” vaan ”valan nojalla”, ei ”hallita” vaan ”ottaa vastaan”, jne. ”Conviction” ei tekstisi kontekstissa missään tapauksessa tarkoita ”vakaumusta”, jne.

Vesa Leinonen

Suomen kielessä usein on epäloogisia tulkintoja sanojen käytössä.
Ja jääräpäisesti pidätte kiini vanhasta Suomen kielen käyttö "tavoista".
Siksi Suomen kieli on juuttunut ja jämähtänyt paikalleen.
Verrattuna Englanti, sitä kehitetään ja teroitetaa kansainvälisesti ihmisten älyllisen käytön, ja käytännön kautta.

Suomenkieli ei ole mitään Hebreaa.

"A witness under oath commits perjury by making a statement in a court or other proceeding that the witness knows is not true."

"A witness under oath".

Suomalaiset usein ajattelevat että kun ihm iset tuoevat ulkomailta Suomeen, heidän pitäisi heitää looginen järkevä ajattelu roska laatikkoon.

Ja muuttaa pään looginen järjesty aivoissa, nurin kurin, vanhan Suomen kielen opinnalla.

Suomen kielen looginen järjestys on jäänyt pahasti monen muun kielen jälkeen kehityksessä. Suomen kieli ei ole mitenkään kilpailu kykyinen Englanti kielen kanssa. Miksi?

Siksi että se on suurin osin vanhan takapajulan pakana kieli.

Suomalaiset eivät edes ole muutaaneet 1500 luvulta Elämän Luojan kuvausta, vanhasta pakana uskontojen jumalasta.

Takapajulan pakanat palvoivat kivi ja puu jumaloita. Heidän mielessä oli heidän oma keksimä jumala, olipa se vaikkapa heidän oma ryökäle.

Adonai, Elohim, Yahweh.
Pyhän Elämän Luojan nimet löyttyy Pyhästä Hebrean Raamatusta.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Ei tuo purkauksesi parantanut epäonnistuneiden käännöstesi laatua vähääkään.

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Vesa. Jaksat ihailtavasti kirjoittaa aiheesta: Tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa, eli Jumalan Sanasta. Lämpimin, Siunaavin terveisin Lasse Hietanen.

Toimituksen poiminnat