Totuus Kauneus ja Hyvyys Arvollinen ihmisen elämä koostuu; totuudesta, kauneudesta ja hyvyydestä.

Todisteita Maailmankaikkeuden älykkäästä Luojasta

  • Todisteita Maailmankaikkeuden älykkäästä Luojasta

Todisteita tieteen neljästä suuresta löydöstä, jotka osoittavat huippu älyllisen Luojan olemassaolon.

Seuraava kirjoitus on käänetty Videon sisällöstä. Usein sana sanalta ja myös käytetty asiassa vapaata tulkintaa.

 

Useita täydentäviä hypoteeseja

 

1. Deism.

 

2. Naturalism.

 

3. Pantheism.

 

4. Theism.

 

 

Maailmankuva yhtenäisenä joukko vastauksia, eräisiin perimmäisiin kysymyksiin lopullisesta todellisuudesta.

Esimerkiksi: "Mikä on asia tai kokonaisuus, josta kaikki materiaalinen tavara on tullut?".

 

https://

 

Deism.

"Deismi on käsitys, jonka mukaan kaikkeuden järjestelmällisistä piirteistä on vastuussa älykäs Luoja, joka ei kuitenkaan vaikuta kaikkeuden tapahtumien kulkuun luomisen jälkeen.

Varsinkin ranskalaiseen valistukseen liittyi usein deismi suhteessa uskonnollisiin kysymyksiin. Deismin mukaan järkiperustein on syytä uskoa, että todellisuuden on luonut jokin Luoja, mutta tästä luojasta on mahdotonta saada tarkempaa tietoa. Keskeinen askel uskonnosta deismiin on luopuminen uskomisesta pyhien kirjojen totuudellisuuteen. Deistit yleensä ajattelivat, että koska Raamattu on väärässä monien luonnontieteellisten seikkojen suhteen, älyllinen Luoja ei ole voinut kirjoittaa sitä. Deistien mukaan heidän oppinsa ei vaadi uskoa, vaan perustuu yksinomaan järjen käyttöön. Deismin kannattajien mukaan deismi ei siis ole uskonto. Usein deismi luetaan teismin alalajiksi.2

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Deismi

 

Naturalismi.

"Naturalismi (lat. natura, luonto) tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan luonto on kaikenkäsittävä eikä sen ulkopuolella ole mitään.

Naturalismin muotoja ovat muun muassa fysikalismi, jonka alalajeja ovat reduktiivinen ja eliminatiivinen materialismi.

Ihmistutkimuksessa naturalismin erästä äärimuotoa edustaa mekanistinen materialismi, jonka mukaan maailma on kone, jota hallitsevat kaiken tapahtumisen ennalta määräävät luonnonlait eli deterministiset luonnonlait. Todellisuus muodostuu vetovoimien ja voimakenttien hallitsemista aineellisista hiukkasista ja järjestelmistä. Näin ollen myös ihminen ja inhimillinen ajattelu ovat pelkkää ainetta ja energiaa. Tämä ajattelu johtaa johtopäätökseen, jonka mukaan ihmisellä ei ole vapaaksi tahdoksi luonnehdittavaa kykyä eikä ihmisillä siten ole myöskään omia valintoja eikä moraalista vastuuta."

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Naturalismi_(ontologia)

 

Panteismi.

"Panteismi (kreikan pan, ’kaikki’ ja theos, ’jumala’) on näkemys, jonka mukaan kaikkeus eli luonto on sama kuin jumala. Panteisti ei usko useisiin persoonallisiin jumaliin vaan yhteen jumalaan, joka on maailmankaikkeus ja sen aine, voimat ja luonnonlait. Panteismissa Jumalan ajatellaan olevan persoonaton ja ääretön, eikä jumalan lisäksi voi olla muuta todellisuutta.

Panteistisia ajatuksia esiintyy esimerkiksi hindulaisuuden Advaita Vedanta -koulukunnassa, joissain kabbalistisen juutalaisuuden suuntauksissa, kelttiläisessä henkisyydessä ja suufimystiikassa.

Länsimaisen filosofian historiassa on ollut useita panteistisesti ajatelleita filosofeja. Panteistisia käsityksiä ovat kannattaneet esimerkiksi Giordano Bruno, Baruch Spinoza, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schelling, Charles S. Peirce, William James, Ernst Haeckel ja Henri Bergson. Myös populaarikulttuurissa käsitellään joskus panteistisia teemoja, kuten elokuvissa Tähtien sota, Avatar ja Leijonakuningas."

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Panteismi

 

Teismi.

"Teismi (kreikan sanasta theos, Elohim) eli Älykkään Luojan usko on laajassa merkityksessä käsitys, jonka mukaan on olemassa persoonallinen Luoja tai jumalia.

Ramattu. "Alussa Elohim loi taivaat ja maan."

Ihminen on luotu Luojan kuvaksi.

 "Ja Elohim loi ihmisen kuvakseen, Elohim kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."

1 Mooseksen kirja 1:27.

 

 Genesis 1:27 New International Version (NIV)

"So God created mankind in his own image, in the image of God he created them;

    male and female he created them."

 

"Teologiassa ja filosofiassa teismi määritellään uskomuksena persoonallisee Luojaan. Näkemyksen mukaan Elämän Luoja on kaikkivoipa, täydellinen ja kaikesta riippumaton ja siten ihmisen käsityskyvyn yläpuolella. Hän on kuitenkin puuttunut ja puuttuu maailman tapahtumiin erityisellä tavalla. Teismin kannattajat eli teistit pyrkivät perustelemaan näkemystään rationaalisilla argumenteilla eli järkiperusteilla ja vetoamalla kokemukseen. Todistuksi älykkään elämän Luojan olemassaolon puolesta on neljää päätyyppiä: kosmologinen, ontologinen, teleologinen ja moraalinen todistus. Teismi on ateismin ja agnostisismin vastakohta, ja se myös eroaa panteismista ja deismistä."

 

Scientific Discoveries.

 

1. The Universe has a definite beginning.

First discovered by the Mr. Hubble observations 1935, that the Universe is expanding all directions.

Einstein also came to realize, somewhat reluctantly.

 

Scientific Discovery 2.

Space and Time had a beginning.

 

Hypothesis.

Curvature & spacetime. = spatial volume. Singularity.

Before time and space can exist, there has to be a singularity point where the material world can come into existence.

 

Scientific Discovery 3.

 

The fine-tuning of the laws and constants of physics.

The configuration of matter at the very beginning of the universe.

What the physics have realized since the 1960s, that the universe is finely tuned to allow for the possibility of life.

 

"A common sense interpretation of the data suggests that a super intellect has monkeyed with physics, as well as with chemistry and biology."  Sir Fred Hoyle. Astrophysicist.

 

The question?

Which one of the competing worldviews could account for this evidence?

 

The realization came through a process of deliberation, both naturalism and pantheism both have a hard time accounting for both classes of evidence.

Because they don't deposit the existence of anything beyond the universe, and even less anything intelligent beyond the universe.

The fine-tuning cries out for intelligence and the cosmological singularity cries out for a cause beyond the universe, a transcendent cause.

When we take these two pieces of evidence together, only Deism and Theism provide an adequate explanation, because they deposit an entity that is beyond the universe that can act and be the universe into existence.

 

For judicating between Deism and Theism, what about biology?

 

What other evidence do we have with biology?

That's where the key evidence lies.

 

4. The origin of life took place some time after the beginning of the universe.

 

If we have evidence of design in biology, that evidence would point to, not a deistic creator, which is confined to the singularity point of the begining of the universe only. Then had nothing to do with the universe there ever after.

 

A theistic creator would apply some kind of agent that is acting on the planet earth even after the beginning of the Universe existence and the life on the planet earth.

Either a Theistic designer or some kind of imminent designer, a space alien or something.

We have already provided evidence that it cannot be an space alien. Because of the intelligent design is built into the fabric of the Universe.

That would apply that

 

5. The evidence of design is embedded in the information in the DNA molecule.

 

Francis Crick in 1957 proposes the sequence hypothesis.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_hypothesis 

 

"Nucleobases, also known as nitrogenous bases or often simply bases, are nitrogen-containing biological compounds that form nucleosides, which in turn are components of nucleotides, with all of these monomers constituting the basic building blocks of nucleic acids. The ability of nucleobases to form base pairs and to stack one upon another leads directly to long-chain helical structures such as ribonucleic acid (RNA) and deoxyribonucleic acid (DNA)."

"Five nucleobases—adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T), and uracil (U)—are called primary or canonical. They function as the fundamental units of the genetic code, with the bases A, G, C, and T being found in DNA while A, G, C, and U are found in RNA. Thymine and uracil are identical excepting that T includes a methyl group that U lacks."

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleobase

------------------------------------------------------------------------------------

Käänetty Englanti /Suomi.

 

Tieteelliset löydöt.

 

1. Universumilla on selvä alku.

Edwin Hubble löysi sen 1935 ensimmäisen kerran, että maailmankaikkeus laajentuu kaikkiin suuntiin.  Einstein tapasi Edwin Hubble ja katsoivat avaruusteleskooppiin, ja sitten tunnisti miksi maailmankaikkeudella pitää olla alku hetki, tunnusti alun tarpeen jonkin verran vastahakoisesti.

 

Tieteellinen löytö 2.

 

Ajalla ja Avaruudella on ollut alku.

 

Hypoteesi.

Kaarevuus ja spacetime. = tilavaikutus. Singulariteetti.

 

Ennen kuin aika ja tila voivat tulla olemaan, on oltava Singulariteetti.

Jonka läpi materiaalimaailma voi tulla ulos.

 

Tieteelliset löydöt.

 

 

Tieteellinen löytö 3.

 

 

Fysiikan lakien ja vakiojen hienosäätö.

Aineiston kokoonpano maailmankaikkeuden alussa.

Mitä fysiikka on saavuttanut 1960-luvulta lähtien, että maailmankaikkeus hienosäätää mahdollisuuden elämän mahdollistamiseen.

"A common sense interpretation of the data suggests that a super intellect has monkeyed with physics, as well as with chemistry and biology."  Sir Fred Hoyle. Astrophysicist.

 

"Terve tolkku ja looginen järki viittaa siihen, että super-äly on apinoinut fysiikan, kemian ja biologian kanssa." Sir Fred Hoyle. Astrofyysikko.

 

Kysymys?

 

Kumpi kilpailevista maailmankatsomuksista voisi ottaa huomioon nämä todistukset?

 

Tiesin läpi keskusteluprosessin, sekä naturalismilla että panteismilla on molempien vaikea aika ottaa huomioon molemmat todisteet.

Koska ne eivät anna mitään universumin ulkopuolelle ja vielä vähemmän älykkäälle Luojalle maailmankaikkeuden ajan ja tilan ulkopuolella.

 

Hienosäätö huutaa älykkyyttä ja kosmologinen singulaarisuus huutaa syytä yli maailmankaikkeuden, transcendenttinen syy.

 

Kun otat nämä kaksi todistusaineistoa yhteen, vain Deism ja teismi tarjoavat riittävän selityksen, koska ne tallettavat kokonaisuuden, joka on maailmankaikkeuden ulkopuolella ja joka voi toimia ja olla maailmankaikkeus olemassa.

 

Deism ja teismi arvostukselle, mitä todisteita biologia esittää?

 

Mitä todisteita meillä on biologista?

 

Siinä on tärkeä todiste.

 

4. Elämän alkuperää esiintyi jonkin verran maailmankaikkeuden alun jälkeen.

 

Jos meillä on todisteita biologisen suunnittelun ilmiöstä, tämä todiste osoittaa, ei deistinen luoja, joka rajoittuu vain maailmankaikkeuden alkuhetkeen.

 

Sen jälkeen deism ei ollut mitään tekemistä maailmankaikkeuden kanssa.

 

Teistinen luoja soveltaisi jonkinlaista agenttiä, joka vaikuttaa maapallon maailman elämän, maailmankaikkeuden olemassaolon ja maapallon elämän jälkeen.

 

Joko teistinen suunnittelija tai jonkinlainen lähestyvä suunnittelija, avaruusolio tai jotain muuta?

 

Olemme jo esittäneet todisteita siitä, ettei se voi olla avaruusolainen. Koska älykäs muotoilu on rakennettu maailmankaikkeuden kankaaseen.

 

Ei deistinen luoja, joka voi löysi tien maailmankaikkeuden alkuun, mutta sen jälkeen ei ollut mitään tekemistä elämän kanssa maapallon päällä.

 

Elämän Solut

 

5. Suunnittelun todiste on upotettu DNA-molekyylin tietoihin.

 

Francis Crick vuonna 1957 ehdottaa sekvenssihypoteesia.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_hypothesis

 

"Nukenaseet, jotka tunnetaan myös typpipitoisina emäksinä tai usein yksinkertaisina emäksinä, ovat typpeä sisältäviä biologisia yhdisteitä, jotka muodostavat nukleosideja, jotka vuorostaan ovat nukleotidien komponentteja, ja kaikki nämä monomeerit muodostavat nukleiinihappojen perusrakennuslohkot. Nucleobasien kyky muodostaa emäsparia ja pinoa toinen toistaan johtaa suoraan pitkän ketjun kierukkamaisiin rakenteisiin, kuten ribonukleiinihappoon (RNA) ja deoksiribonukleiinihappoon (DNA)."

 

"Viisi nukleoabaseja-adeniini (A), sytosiini (C), guaniini (G), tymiini (T) ja uracil (U) -re ovat primäärisiä tai kanonisia. Ne toimivat geneettisen koodin perusyksiköinä, kun taas A, G, C ja T löytyvät DNA: sta, kun taas A, G, C ja U löytyvät RNA: ssa. Tymiini ja urasiili ovat identtisiä, paitsi että T sisältää metyyliryhmän, jonka U puuttuu."

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleobase

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Luojaa lähestytään uskon kautta. Tiede ei todista tai kumoa Luojaa. Me elämme ainemaailmassa. Meillä ei ole Taivaallista ruumista

Vesa Leinonen

Jali Karjalainen.

#1.

"Luojaa lähestytään uskon kautta".

Ei aina, eikä kaikki uskovaiset ole lähestynyt Luojaa uskon kautta.

Sillä heillä ei ollut uskoa millä lähestyä.

Saul’s Conversion- ACTS 9: 1-6.

9 "Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord’s disciples. He went to the high priest 2 and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the Way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. 3 As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. 4 He fell to the ground and heard a voice say to him, “Saul, Saul, why do you persecute me?”

5 “Who are you, Lord?” Saul asked.

“I am Jesus, whom you are persecuting,” he replied. 6 “Now get up and go into the city, and you will be told what you must do.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+...

RE: "Tiede ei todista tai kumoa Luojaa".

Älytön, epäuskoinen, vailla järkeä lahkolaisen kaltainen lause.

Ihminen on luotu Luojan kuvaksi, ihmisellä on äly, tajunta, mielikuvitus, tahto, muisti ja tunteet.

Luojan tahto ihmiselle että ihminen löytää omasta elävästä sielusta älyn, tajunnan, mielikuvituksen, tahdon, muistin ja tunteet, ja sitten käyttää niitä Luojan antamia ominaisuuksia hyvin, tuomalla elämän terveen ylpeyden kunniaa elämän Luojalle.

Onko Luoja Älykäs elämän Luoja?

Miten älykäs?

-------------------------------------------------

Jeesus puhui ihmisille järkevästi, niin että ihmiset löysivät itsensä omassa elävässä sielussa.

“And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. 29 Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. 30 If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith?"

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth...

Psalm 19_1-6.

For the director of music. A psalm of David.

"The heavens declare the glory of God;
the skies proclaim the work of his hands.

Day after day they pour forth speech;
night after night they reveal knowledge.

They have no speech, they use no words;
no sound is heard from them.

Yet their voice[b] goes out into all the earth,
their words to the ends of the world.
In the heavens God has pitched a tent for the sun.

It is like a bridegroom coming out of his chamber,
like a champion rejoicing to run his course.

It rises at one end of the heavens
and makes its circuit to the other;
nothing is deprived of its warmth.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm...

-------------------------------------------

Job 12:7-10 New International Version (NIV)

“But ask the animals, and they will teach you,
or the birds in the sky, and they will tell you;

or speak to the earth, and it will teach you,
or let the fish in the sea inform you.

Which of all these does not know
that the hand of the Lord has done this?

In his hand is the life of every creature
and the breath of all mankind."

----------------------------------------

Job 12:7-10 New International Version (NIV)

“But ask the animals, and they will teach you,
or the birds in the sky, and they will tell you;

or speak to the earth, and it will teach you,
or let the fish in the sea inform you.

Which of all these does not know
that the hand of the Lord has done this?

In his hand is the life of every creature
and the breath of all mankind."

-------------------------------------------

Romans 1:20 New International Version (NIV)

"For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse."

https://www.biblegateway.com/passage/?search=roman...

---------------------------------------------

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Luojaa ei voi lähestyä kuin uskossa

Vesa Leinonen

Hebrews 11:6 King James Version (KJV)

"But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him."

Vesa Leinonen
Vesa Leinonen

The Animal Kingdom.

"There are about 36 Phyla in the history of life.

https://en.wikipedia.org/wiki/Phylum

Phylum - the largest divisions of animal classification."

"About 26-27 phyla are fossilized. Hard evidence.

Of the fossilized phyla, 20 phyla first appear in the Cambrian period."

https://youtu.be/4FCoi3C4-Mg?t=1516

That is not what Darwin expected.

Darwin thought that the fossils that were found were an odd few. He compared the missing transitional forms as missing chapters and pages of a book.
Darwin thought that the fossil record was like an old buried book, that had broken down over time, and many chapters were missing.

No so.

The history of life only has 36 phyla.

26-27 of those, have been dug up as fossilized evidence. Hardshell animals and soft skin animals, such as jellyfish.

How can a jellyfish become a fossil?

It is almost like to bury a McDonald's Big Mac beefburger and expecting it to stay intact and to find it fossilized a long time in the future.

https://youtu.be/4FCoi3C4-Mg?t=1516

Samppa Kerttunen

En oikein ossaa tota Lontoota, niin voisitko ihan suomeksi esittää väitteesi loogisesti perusteltuna? Minä kyllä voin tieteellisin metoidein perusteella Jumalan olemassaolemattomuuden veden pitävästi.

Toimituksen poiminnat